Private Brokers

Leasing nieruchomości - Wypowiedzi naszych ekspertów w najnowszym numerze dwutygodnika KRN (20-02-2012)

Leasing nieruchomości to forma finansowania inwestycji w nieruchomość poprzez zaangażowanie środków finansowych z obcego podmiotu. Czyli - krótko mówiąc - korzystający (leasingobirca) nie jest właścicielem tejże nieruchomości, jest tylko jej użytkownikiem. Dlatego też   właściciel (leasingodawca) udostępnia tę nieruchomość użytkownikowi (leasingobiorcy) w zamian za comiesięczne opłacanie rat.
Ta forma finansowania nieruchomości zaczęła się w Polsce rozwijać dopiero po 1998 roku, kiedy to wprowadzono zmiany prawne dotyczące takich ustaw, jak: VAT , PIT oraz CIT . Oczywiście dokonano także stosownych zmian w ustawie o rachunkowości. Pierwszą firmą leasingową, która zadebiutowała na naszym rynku w roku 1999, była firma LHI Leasing Polska Sp. z o.o. - spółka-córka niemieckiej firmy leasingowej.  Kolejnymi firmami, które nadal zajmują czołowe miejsce na rynku leasingowym, są: IN G Leasing oraz BRE Leasing.

Leasingiem nieruchomości możemy objąć następujące typy nieruchomości:

 • budynki i lokale biurowe,
 • budynki handlowe i usługowe,
 • szpitale,
 • sieci hoteli,
 • salony samochodowe,
 • centra ekspozycyjne,
 • centra logistyczne,
 • magazyny i hale produkcyjne,
 • nieruchomości przemysłowe,
 • lokale użytkowe.

Powszechnie uważa się, że leasing jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest to mylne stwierdzenie, ponieważ w odróżnieniu od kredytu, leasingobiorca nie musi posiadać dużej zdolności kredytowej oraz dodatkowego zabezpieczenia. Reasumując, leasing przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które nie chcą angażować własnych środków finansowych w zakup nieruchomości albo nie spełniają podstawowych kryteriów bankowych, aby uzyskać kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości.

 

Do podstawowych plusów leasingu nieruchomości należą:

 • uwolnienie środków zamrożonych w nieruchomościach (leasing zwrotny),
 • poprawa płynności firmy i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku (leasing zwrotny),
 • krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania,
 • uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości w czasie trwania umowy leasingu,
 • długoterminowe finansowanie, skutkujące równomiernym rozłożeniem obciążeń w czasie trwania umowy,
 • okres umowy leasingu od 1 roku (leasing finansowy) lub od 10 do 15 lat (leasing operacyjny),
 • zakup nieruchomości przy minimalnym udziale własnym 30%,
 • refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych,
 • dostosowanie obciążeń finansowych (rat leasingowych) do przewidywanej zyskowności firmy w poszczególnych okresach,
 • optymalizacja korzyści podatkowych dzięki możliwości zaliczenia raty leasingu do kosztów uzyskania przychodów (leasing operacyjny),
 • krótszy okres amortyzacji budynków używanych (leasing finansowy),
 • możliwość odkupienia od leasingodawcy przedmiotu leasingu po cenie niższej niż rynkowa bez ryzyka oszacowania przychodu,
 • gwarancja stosunku prawnego umowy leasingu zagwarantowana uregulowaniem w kodeksie cywilnym, a także ustawami podatkowymi,
 • wystawienie przez firmę leasingową pisemnej gwarancji odkupienia nieruchomości po zakończeniu umowy leasingowej,
 • finansowanie pozabilansowe,
 • możliwość wyboru waluty leasingu (PLN, EUR ),
 • niski koszt pozyskania źródła finansowania.

Natomiast największe minusy tej formy finansowania nieruchomości to:

 • brak możliwości odpisów amortyzacyjnych tej nieruchomości,
 • nieruchomość nie jest naszą własnością,
 • naruszenie umowy leasingowej wiąże się z poniesieniem przez korzystającego wysokich kosztów,
 • leasing zawierany jest zawsze na czas określony.

Leasing nieruchomości to prosta forma poprawienia płynności finansowej firmy, pozwalająca na szybkie i efektywniejsze inwestycje. Dzięki  temu przedsiębiorca nie ma problemów z zarządzaniem nieruchomością i może się skupić przede wszystkim na zarządzaniu firmą oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników finansowych. W sytuacji kiedy przedsiębiorca chce prowadzić działalność we własnej siedzibie, korzystnym rozwiązaniem jest leasing nieruchomości.

Monika Kozak -Tobolewska
Dariusz LELEK

Oblicz wysokość raty kredytu